ANUNȚURI 2 octombrie 2018

Mai multe posturi scoase la concurs la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ din Victoria

de Administrator | 563 vizualizări

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante

Posturile care sunt scoase la concurs de către Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Castanul” Victoria sunt următoarele:

 • Medic specialist - 1 post, perioada nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului superior, diplomă de licenţă în domeniul medicinei, autorizaţie de liberă practică pentru exercitare profesiei de medic valabilă cu treapta de competenţă specialist, stagiu de rezidenţiat terminat, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Asistent medical principal PL - 1 post, perioada nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului sanitar posiliceal, gradul principal obţinut, vechime în câmpul muncii 5 ani, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Asistent medical PL - 1 post, perioada nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului sanitar postliceal, certificat de membru O. A.M.M.R. valabil 6 luni, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Psiholog practicant S - 1 post, perioadă nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului superior, diplomă de licenţă în domeniul Psihologiei, aviz de exercitare a profesiei cu treapta de competenţă practicant, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Maseur, M - 1 post, perioadă nedeterminată, absolvenţi de studii medii cu diploma de bacalaureat, curs maseur, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Infirmieră G - 3 posturi, perioadă nedeterminată, absolvenţi şcoală generală, curs de infirmieră, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Consilier juridic S - 1 post, perioadă nedeterminată, absolvenţi ai învăţământului superior cu diploma de licenţă în domeniul ştiinţe juridice, 3 ani si 6 luni vechime în specialitatea studiilor, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Magaziner M - 1 post, perioadă nedeterminată, absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.
 • Muncitor calificat (fochist), perioadă nedeterminată, absolvenţi şcoală generală, vechime în câmpul muncii 6 luni, la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“, Victoria.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 octombrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0745159251, 0268/241354, int 119, între orele 08.00-16.00.

 

Distribuie articolul:  
|

ANUNȚURI

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.